Kvitsøy Fyr 2012

IMG 2413  Utstilling i Kvitsøy Fyrtårn  IMG 2414  På veien til Kvitsøy Fyrtårn  IMG 2417  Fyrhusloftet, Kvitsøy  IMG 2418  Fyrhusloftet, Kvitsøy