Kvitsøy Fyr 2012

IMG 2413  Exhibition Kvitsøy Lighthouse  IMG 2414  The path to Kvitsøy Lighthouse  IMG 2417  Fyrhusloftet, Kvitsøy  IMG 2418  Fyrhusloftet, Kvitsøy